TERMSIT

เว็บไซต์ของช่างภาพชื่อดัง พี่โต๋ เติมสิทธิ์
เป็นแหล่งรวบรวมผลงานรูปภาพ นิตยสาร แฟชั่นต่างๆทั้งในและต่างประเทศ

ตัวเว็บไซต์เป็นเว็บไซต์ 1 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ
จะเน้นทางดีไซน์เรียบง่าย หลักๆ เน้นรูปภาพ
ใช้ระยะเวลาดำเนินการทำเว็บ 2 สัปดาห์