MAOMAO BROOKLYN

เว็บไซต์ร้านอาหารไทยในบรู๊คลินอเมริกา
โดยตัวเว็บจะมีรายละเอียดเมนูอาหารและช่องทางการสั่งซื้อต่างๆ

ตัวเว็บไซต์เป็นเว็บไซต์ 1 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ
ใช้ระยะเวลาดำเนินการทำเว็บ 3-4 สัปดาห์